classiera loader

Hizmet Şartları

A.)Taraflar

1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). www.satilikkopek.org web sitesinin ve “com.satilikkopek.android” uzantılı Google Play mobil uygulaması hizmetlerini www.satilikkopek.org yürütmektedir. (bundan böyle “www.satilikkopek.org ” olarak anılacaktır.)

2. www.satilikkopek.org  tarafından işletilen www.satilikkopek.org  internet portalında ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) www.satilikkopek.org arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.

3. www.satilikkopek.org  ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

B.) Tanımlar

1. Üye: www.satilikkopek.org’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.

2. Web sitesi: www.satilikkopek.org adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesi ve “com.satilikkopek.android” uzantılı google play mobil uygulamasıdır.

3. www.satilikkopek.org  Görevleri (Kısaca ‘Görev’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’da belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla www.satilikkopek.org ’un sağladığı site içerisindeki uygulamalar.

4. Alıcı: www.satilikkopek.org’da verilen hizmetleri kullanarak ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.

5. Satıcı: www.satilikkopek.org’da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı.

6. Üye adı: www.satilikkopek.org ‘Üye’lerinin ‘www.satilikkopek.org’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.

7. Üye şifresi: www.satilikkopek.org’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra www.satilikkopek.org’dan yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf, numara, alt tire(_), çizgi(-)’dan oluşan şifredir.

8. Ürün: www.satilikkopek.org’da ‘Satıcı’ tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere denir.

9. İlan: www.satilikkopek.org’da ‘Üye’ tarafındanwww.satilikkopek.org’un belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.

10. Hizmet: www.satilikkopek.org tarafından Üye’lere sunulan, www.satilikkopek.org içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

C.) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı

1. Sözleşme’nin konusu, www.satilikkopek.org’da verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2. Sözleşme’nin içeriği, ‘Sözleşme’ ile www.satilikkopek.org içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin www.satilikkopek.org tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.

3. Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, www.satilikkopek.org içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak www.satilikkopek.orgtarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları

1. Üyelik, www.satilikkopek.org’nin ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından www.satilikkopek.org üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve www.satilikkopek.org tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’da belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

2. www.satilikkopek.org’a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca www.satilikkopek.org tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, www.satilikkopek.org tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların www.satilikkopek.org’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, www.satilikkopek.org üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri

1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, www.satilikkopek.org Hizmet’lerinden faydalanırken ve www.satilikkopek.org’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME’sinde yer alan bütün şartlara, www.satilikkopek.org’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.

2. Üye hizmet şartlarında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.satilikkopek.org’nin kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple www.satilikkopek.org dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.

3. Üyeler’in www.satilikkopek.org tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden www.satilikkopek.org ‘un doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4. Üyeler www.satilikkopek.org  içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. www.satilikkopek.org  Üyeler tarafından www.satilikkopek.org ‘a iletilen veya www.satilikkopek.org  üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz.

5. Üyeler, www.satilikkopek.org ’un yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

6. www.satilikkopek.org’nin verdiği Hizmet’lerden faydalananlar ve www.satilikkopek.org’yi kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla www.satilikkopek.orgüzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler’in site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye www.satilikkopek.org ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, www.satilikkopek.org içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları, www.satilikkopek.org ve bütün www.satilikkopek.org alt alan adlarını ve içeriklerini, katagori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla www.satilikkopek.org ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. www.satilikkopek.org Üyeler’i SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak www.satilikkopek.org üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.

7. Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından www.satilikkopek.org’da sunulan Hizmet’lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.satilikkopek.org’un ve www.satilikkopek.org çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. www.satilikkopek.org Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.